Вимоги до оформлення статей

Стаття подається у форматі *.doc, *.docx (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5. Параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25.

Мови публікацій: українська, англійська.

Обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок.

Структура статті:

Індекс УДК розташовується перед відомостями про автора (авторів), окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), e‐mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/) – двома мовами (українською та англійською);

Назву статті, анотацію та ключові слова подавати українською та англійською мовами. Обсяг кожної анотації – 100-250 слів.

Ключові слова подавати у називному відмінку загальною кількістю не менше трьох і не більше семи.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:
- актуальність проблеми;
- аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
- мета дослідження;
- виклад основного матеріалу дослідження;
- висновки і перспективи подальших досліджень;
- список літератури;
- References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках [1, c. 12–13]. Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою [1, c. 12–13; 3, с. 34; 5], сторінки вказуються при необхідності.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій мовою оригіналу (оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

На кожне джерело зі списку літератури повинно бути хоча б одне посилання у тексті статті.

В кінці статті розміщується список використаних джерел англійською мовою, оформлений відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA (American Psychological Association). Назви українськомовних джерел подаються транслітерацією, а в квадратних дужках – наводиться переклад.