Історія журналу

Журнал є друкованим виданням, яке зберігає традиції теоретико-методологічної обґрунтованості і виваженості у викладенні наукових фактів, що склалися Одеському національному університеті під керівництвом таких відомих вчених як М. М. Ланге, С. Л. Рубінштейн, Д. Г. Елькін, І. Г. Білявський, Б. Й Цуканов. В Одеському національному університеті сформувалась з кінця 60-х років XX наукова школа «Психологія диференціації часу» яку очолив доктор педагогічних наук (з психології), лауреат премії К.Д. Ушинського, проф. Д.Г. Елькін, який вів активну наукову, педагогічну роботу. Сфера інтересів школи – часові параметри організації психіки людини і самоорганізації організмів. Школа має потужний науковий потенціал: докторантами та аспірантами проводиться широке коло досліджень за науковою темою започаткованою Б. Й. Цукановим «Психологія часу», які мають теоретичне та практичне значення. Сучасні дослідження в рамках інтересів цієї школи за темою «Динаміка розвитку особистості у часовій розгортці життя! проводяться під керівництвом доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної психології і психології розвитку особистості Кіреєвої З. О.

Наприкінці 80-х р. в Одеському університеті склався другий потужний напрямок, наукова школа «Історична психологія» під керівництвом І. Г. Білявського.

За напрямами наукової діяльності школи – теорія та методологія історико- психологічних досліджень, особливості психологічних уявлень історичних епох і культур, роль особистості на процес формування культури, проводилися теоретичні та емпіричні з дослідження з теми «Історико-культурна детермінанта психічної діяльності» (№ 755). Сьогодення розвиток цього напрямку продовжується за науковою темою «Самодетермінація суб’єктів соціальних контекстів», керівник - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Подшивалкіна В. І. Утілюючи сучасні науково-методологічні розробки в вітчизняній та зарубіжній психологічний науці сформувався новий напрямок досліджень – «Дослідження психології ортогенезу людини» під керівництвом доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедрою диференціальної і спеціальної психології Родіни Н. В. На кафедрі соціальної допомоги та практичної психології за темою «Соціально-психологічна адаптація та психологічний супровід осіб, зайнятих в особливих видах діяльності» проводяться дослідження під керівництвом доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри Псядло Е. М.

На факультеті психології та соціальної  роботи ОНУ імені І. І. Мечникова здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю Психологія на різних рівнях вищої освіти – від бакалавра до доктора філософії.

Про високий науковий авторитет психологічних наукових шкіл, свідчить той факт, що з квітня 2001 року по квітень 2005 року, а потім з лютого 2008 року по  лютий 2010 року працювала Спеціалізована Рада Д 41.051.07 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології,  а на цей час успішно працює Спеціалізована рада К 41.051.07 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології, а з 2021 року функціонують разові спеціалізовані вчені ради для захисту на здобуття наукового ступеню доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань. На веб-сайті журналу «Психологія та соціальна робота» наявні статті англійською мовою.