Приклад оформлення статті

УДК 159.9:316.77

Гончарук Н. М.
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
e-mail: goncharuk.nat17@gmail.com
ORCID ID: 0000–0001–9552–0946
Researcher ID: ААС–4110–2019

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЕМОЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ
ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан проблеми емоційного регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку. Представлено теоретичний аналіз змістових характеристик поняття. Розглянуто чинники, які перешкоджають формуванню емоційного регулювання комунікативної поведінки у ситуаціях комунікативної взаємодії. Проаналізовано стан емоційного забезпечення комунікації у підлітків з особливими потребами. Виокремлено та обґрунтовано компетенції, які потребують формування у школярів із порушеннями інтелекту.
Ключові слова: комунікація, емоційне регулювання комуніка-ції, підлітки із порушеннями інтелектуального розвитку.

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті.

Результати дослідження.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

Список використаних джерел і літератури

1. Короцінська Ю. А. Структурна модель емоційної саморегуляції в юнаць-кому віці. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя. 2020. Т. 2. № 1. С. 68–72.

References

1. Korotsinska Yu.A. (2020). Strukturna model emotsiinoi samorehuliatsii v yu-natskomu vitsi [Structural model of emotional self-regulation in adolescence]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii. Zaporizhzhia, Т. 2. № 1. рр. 68–72 [in Ukrainian].

Honcharuk N. M.
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of General and Practical Psychology
Ivan Ogienko Kamyanets-Podilsky National University

FORMATION OF COMPETENCES OF EMOTIONAL REGULATION OF COMMUNICATION IN ADOLESCENTS WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDERS

The article examines and analyzes the current state of the problem of emotional regulation of communication in adolescents with disorders of intellectual development. A theoretical analysis of the content characteristics of the concept is presented. Factors that prevent the formation of emotional regulation of communicative behavior in situations of communicative interaction are considered. The state of emotional support of communication among teenagers with special needs is analyzed. Competencies that need to be developed in schoolchildren with intellectual disabilities are identified and substantiated.
Key words: communication, emotional regulation of communication, adolescents with intellectual disabilities.