КОМУНІКАТИВНИЙ ПОВОРОТ У ФІЛОСОФІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ: ПОШУК НОВИХ ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК

Ключові слова: комунікація, дискурс, інтеграція, ідентичність, взаємодія, агресія

Анотація

Стаття присвячена аналізу комунікативного повороту у філософії, який мав місце в кінці ХХ століття, та його впливу на дослідження суспільних, в тому числі і міжнаціональних відносин. Простежено основні причини та етапи цього переходу, який також називають переходом від філософії суб'єктивності до інтерсуб'єктивної (комунікативної) філософії. Зокрема відмічено і зауваження представників філософських шкіл ХІХ–ХХ століть щодо обмеженості їх функціоналу, особливо у галузі етики та побудови збалансованих моделей співіснування між людьми та різними соціальними групами. Основна увага приділяється подоланню представниками західної практичної філософії методологічних проблем попередніх доктрин, які ускладнювали розвиток як соціальних досліджень, так і інших філософських дисциплін, наприклад теорії пізнання, адже без комунікації людина не може в повній мірі освоїти мову, а отже і отримати шлях до знання. В центрі уваги також знаходиться взаємозв'язок розвитку та самореалізації індивіда з його соціалізацією у рамках мікро- та макрогруп, яка відбувається шляхом комунікації з іншими їх представниками, а також вагома роль культурної та національної ідентичності в цих процесах. Зокрема, продемонстровано вплив дискурсивних практик, які почали активно розвиватись в Україні після Революції Гідності, на перетворення нашої країни у демократичне комунікативне поле, яке надає людям, в тому числі й неукраїнського етнічного походження, набагато більше можливостей, ніж конкуруючий проєкт «русского міра». В той же час окреслюються і обмеження у можливостях застосування комунікативного інструментарію, які продемонструвала, наприклад, російська агресія проти України. Адже спроби налагодити діалог з тими, хто цілеспрямовано приходить для знищення цілої нації та її культурної ідентичності є безперспективними, поки ці наміри не будуть відкинуті.

Посилання

Bolnov, O.F. (1996). Meeting. Sytnychenko L. A. Primary sources of communicative philosophy. K.: Lybid. P. 157–170 [in Ukrainian]. [Больнов О. Ф. Зустріч. Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії. К.: Либідь, 1996. С. 157–170].
Doniy, O. (2023). Protracted war with Russia: what should be our actions? [in Ukrainian]. [Доній О. Довготривала війна з росією: якими мають бути наші дії? URL: https://www.youtube.com/watch?v=RCOksK8UvMs (дата звернення: 28.02.2024)].
Habermas, Yu. (1999). About the subject of history. Some considerations regarding false alternatives. Yermolenko A.M. Communicative practical philosophy. K.: Libra. P. 346–354 [in Ukrainian]. [Габермас Ю. Про суб’єкта історії. Деякі міркування щодо хибних альтернатив. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. К.: Лібра, 1999. С. 346-354.].
Habermas, Yu. (2022). War and outrage [in Ukrainian]. [Габермас Ю. Війна та обурення. URL: https://blog.sashko.me/p/vijna-ta-oburennya/ (дата звернення: 28.02.2024)].
Jaspers, K. (1996). Communication. Sytnychenko, L. A. Primary sources of communicative philosophy. K.: Lybid. P. 132–148 [in Ukrainian]. [Ясперс К. Комунікація. Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії. К.: Либідь, 1996. С. 132–148].
Jonas, H. (2001). The principle of responsibility. In search of ethics for technological civilization [Trans. from German]. K.: Libra. 400 p. [in Ukrainian]. [Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації [Пер. з нім.]. К.: Лібра, 2001. 400 с.].
Kebuladze, V. (2023). What kind of social contract we have [in Ukrainian]. [Кебуладзе В. Яка в нас суспільна угода. URL: https://suspilne.media/amp/culture/414696-aka-v-nas-suspilna-ugoda-esej-filosofavahtanga-kebuladze/ (дата звернення: 28.02.2024)].
Snyder, T. (2022). Why is the victory of Ukraine important for the world? [in Ukrainian]. [Снайдер Т. Чому перемога України важлива для світу? Снайдер Т. URL: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/rosiysko-ukrayinska-viyna-istorychnyy-kontekst/10-argumentiv-vid-istoryka-timoti-snaydera-chomuperemoga-ukrayiny-vazhlyva-dlya-svitu (дата звернення: 28.02.2024)].
Sociological Monitoring “Ukrainian Society”. After 16 Months оf War. (2023). Kyiv International Institute of Sociology [in Ukrainian]. [Соціологічний моніторинг «Українське суспільство». Після 16 місяців війни. Київський міжнародний інститут соціології URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglc lefindmkaj/https://kiis.com.ua/materials/pr/20230829_d/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-2023.pdf (дата звернення: 28.02.2024)].
Sytnychenko, L.A. (1996). Primary sources of communicative philosophy. K.: Lybid. 176 p. [in Ukrainian]. [Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії. К.: Либідь, 1996. 176 с.].
Yashchuk, T. (2011). Historical memory as a factor in the transformation of national identity in post-Soviet Ukraine. Philosophical problems of humanitarian sciences. Almanac. No. 20. P. 10–17 [in Ukrainian]. [Ящук Т. Історична пам'ять як чинник трансформації національної ідентичності в пострадянській Україні. Філософські проблеми гуманітарних наук. Альманах. 2011. № 20. С. 10–17].
Yermolenko, A. (2022). Resistance instead of negotiations [in Ukrainian]. [Єрмоленко А. Спротив замість перемовин. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/viyna-rosiji-chi-zupinit-putina-porazka-ukrajini-ostanninovini-50246250.html (дата звернення: 28.02.2024)].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ