ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ РЕІНТЕГРАЦІЇ АР КРИМ

Ключові слова: деокупація, державна політика, окупація, перспективи, правопорядок, реінтеграція, реформування

Анотація

Стаття розглядає політичні наслідки реінтеграції Криму та перспективи його розвитку після повернення під контроль України. Аналізується вплив повернення Криму на політичну ситуацію в Україні, враховуючи можливі зміни в політичному ландшафті, стосунках з міжнародними партнерами та реакцію національних політичних сил. Досліджуються перспективи розвитку АР Крим після його повернення під український суверенітет, враховуючи економічні, соціокультурні та інші аспекти. У статті стверджується, що реінтеграція Криму може мати значний вплив на політичну стабільність в Україні та відносини з міжнародними партнерами. Авторка аналізує можливі реакції різних політичних сил в Україні на цей процес, відмічаючи ризики та переваги для кожної з них. Крім того, зазначається, що відновлення суверенітету над Кримом може сприяти розвитку економіки та інфраструктури регіону, а також зміни динаміки соціокультурного життя населення. Аналізуються шляхи реалізації політики щодо реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з боку держави та владних структур. Розглядаються потенційні виклики, які можуть виникнути в процесі реінтеграції Криму, такі як соціальні напруження, внутрішні конфлікти та економічні труднощі. Дослідниця аналізує можливі стратегії управління цими складнощами та вироблення ефективних механізмів для забезпечення стабільності та розвитку регіону в умовах перехідного періоду. Оцінюється вплив громадських інституцій та угрупувань, міжнародні координаційні механізми та їх роль у реінтеграції АР Крим, зокрема Кримської платформи. У висновку зазначається, що реінтеграція Криму є складним процесом, який вимагає уважного аналізу всіх його аспектів та врахування різноманітних факторів. Попереднє планування та співпраця з міжнародним співтовариством можуть забезпечити успішний та мирний перехід Криму під український суверенітет, сприяючи стабільності та розвитку як самого регіону, так і всієї країни.

Посилання

Crimean platform. Official site (2024). Retrieved from https://crimea-platform.org/ [in Ukrainian]. [Кримська платформа. Офіційний сайт. 2024. URL: https://crimea-platform.org/ дата звернення: 06.02.2024)].
Dorosh, S. (2021). The Crimean platform: what is it and will it help Ukraine to return Crimea. ВВС News, August, 5 [in Ukrainian]. [Дорош С. Кримська платформа: що це таке і чи допоможе Україні повернути Крим. ВВС Новини, Серпень, 5. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-57974995 (дата звернення: 09.06.2023)].
Draft Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine on the priority directions of the state policy of Ukraine in the field of deoccupation, reintegration and restoration of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol" (2023) [in Ukrainian]. [Проект Постанови Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» від 18.08.2023 № 9626. URL: https://ips.ligazakon.net/document/DI09767I?an=1 дата звернення: 06.02.2024)].
Glyanko, K. (2023). The reintegration of Crimea will take place with clear observance of human rights – Ponochevny. Suspilne media, August, 15 [in Ukrainian]. [Глянько К. Реінтеграція Криму відбуватиметься з чітким дотриманням прав людини — Поночовний. Суспільне новини. 2023. Серпень, 15. URL: https://suspilne.media/551107-reintegracia-krimu-vidbuvatimetsa-z-citkim-dotrimannam-pravludini-ponocovnij/ (дата звернення: 09.06.2023)].
Kaminska, N., & Shaptala, N. (2022). State policy of Ukraine on issues of temporarily occupied territories: problems of conceptualization in modern scientific discourse. Philosophical and methodological problems of law, 1, 57–69 [in Ukrainian]. [Камінська Н., Шаптала Н. Державна політика України з питань тимчасово окупованих територій: проблеми концептуалізації в сучасному науковому дискурсі. Філософські та методологічні проблеми права. 2022. №1. С. 57–69].
Kornat, L.Ya. (2021). State policy of deoccupation of Crimea: key results and prospects. Regional studios, 27, 43–49 [in Ukrainian]. [Корнат, Л. Я. Державна політика деокупації Криму: ключові результати та перспективи. Регіональні студії. 2021. Вип. 27. С. 43–49].
Medyanyk, I.S. (2023). Theoretical and legal issues of reintegration of temporarily occupied and annexed territories in national and international science. Scientific bulletin of Uzhhorod University: series: Law, 79, 70–75 [in Ukrainian]. [Медяник І. С. Теоретико-правові питання реінтеграції тимчасово окупованих та анексованих територій у вітчизняній та світовій науці. Науковий вісник Ужгородського університету: серія: Право. 2023.№ 79. С. 70–75].
Nivnia, G.O. (2023). The problem of reintegration: World experience. Crimea is Ukraine: the strategy of deoccupation and reintegration: materials of the International Scientific and Practical Round Table, 171–174 [in Ukrainian]. [Нівня Г.О. Проблема реінтеграції: Світовий досвід. Крим – це Україна: стратегія деокупації та реінтеграції : матеріали Між- народного науково-практичного круглого столу. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. С. 171–174].
On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated March 11, 2021 "On the Strategy for Deoccupation and Reintegration of the Temporarily Occupied Territory [...] Decree of the President of Ukraine (2021) [in Ukrainian]. [Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території [...] Указ Президента України; Стратегія від 24.03.2021 № 117/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117/2021#Text дата звернення: 06.02.2024)].
On the priority steps after the deoccupation of Crimea: the youth forum "Crimea Wave" took place in Kyiv (2023). Army inform, April, 26 [in Ukrainian]. [Про першочергові кроки після деокупації Криму: у Києві відбувся молодіжний форум «Крим Wave». Армія inform. 2023. Квітень, 26. URL: https://armyinform.com.ua/2023/04/26/pershochergovi-kroky-pislya-deokupacziyi-krymu-u-kyyevi-vidbuvsyamolodizhnyj-forum-krym-wave/ (дата звернення: 09.06.2023)].
Shcherbanyuk, O.V., & Sinkevich, O.V. (2023). Deoccupation and reintegration of Crimea: the influence of human rights non-governmental organizations. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 79, 375–380 [in Ukrainian]. [Щербанюк О. В., Сінькевич О. В. Деокупація та реінтеграція Криму: вплив правозахисних неурядових організацій. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2023. Вип. 79. С. 375–380].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КО