СПІЧРАЙТИНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ

Ключові слова: спічрайтинг, спічрайтер, політичний консалтинг, політичне спічрайтерство, політичні технології

Анотація

У статті показана роль політичного спічрайтерства в сфері публічної політики та його вплив на організацію передвиборчої діяльності кандидатів на державні та політичні посади. Доведено, що спічрайтерство є невід’ємним структурним елементом політичного консалтингу. На прикладі політологічного аналізу праць західних наукових експертів піднімається питання про те, що робота політичних спічрайтерів має набагато ширше функціональне навантаження, ніж підготовка промов для кандидатів. Показується, що з роками робота спічрайтерів набуває все більшої затребуваності і має перманентний характер. Їх професійна діяльність може мати лімінарні форми, але часто не завершується після виборчих змагань. В дослідженні представлені різні підходи до інтерпретації понять «спічрайтер» і «спічрайтерство» та їх компонентні складові. До того ж здійснено розмежування дефініцій «спічрайтерство» та «політичне спічрайтерство». В статті наводяться приклади ефективності та неефективності політичних технологій, які використовують спічрайтери при підготовці кандидатів до виступів. В межах цього дослідження, на основі проведеного корпоративного аналізу дебатів між кандидатами в президенти В. Зеленського та П. Порошенка, обґрунтовані варіації політичних технологічних прийомів, застосовані спічрайтерською командою та політтехнологами задля ефективного впливу на громадську свідомість. Визначено критерії, за якими можна характеризувати роботу спічрайтерів в контексті оцінки підготовки та презентації передвиборчих промов. Превалююча латентність такого явища як політичне спічрайтерство виправдала необхідність глобальних наукових досліджень в цьому напрямку. Останнє дозволило вивчати та формулювати гіпотези щодо функціонального навантаження професійних спічрайтерів.

Посилання

Bolshan, I.V. (2022). Political consulting and the influence of political technologies on electoral opinion. Politicus: scientific journal, 3, 7–14 [in Ukrainian]. [Большан І. В. Політичний консалтинг та вплив політичних технологій на електоральну думку. Політикус: науковий журнал. 2022. Вип. 3. С.7–14].
Cheremska, O.S., & Sukhenko, V.G. (2020). Innovative vocabulary in the era of political transformations: enrichment or loss of identity. Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches : collective monograph, 2. 237–252 [in Ukrainian]. [Черемська О. С., Сухенко В. Г. Інноваційна лексика в добу політичних трансформацій: збагачення чи втрата ідентичності. Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches : Collective monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. Р. 237–252].
Denisyuk, A.V. (2017). Political speechwriting as a PR technology. International Scientific and Practical Conference "Scientific Problems of State-Building of Ukraine": theses of reports. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/e-democracy/e-democracy2017/ schedConf/presentations [in Ukrainian]. [Денисюк А. В. Політичний спічрайтинг як PR-технологія. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми державотворення України» : тези доп., 7-8 листопада 2017 року, м. Вінниця / Вінниц. нац. техн. ун-т. Вінниця, 2017. С. 103–106. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/e-democracy/e-democracy2017/ schedConf/presentations (дата звернення: 10.02.2024)].
Isaykina, O. (2020, May 13). Historical aspects of the development of speechwriting. History, archaeology, information, library and archival affairs: current problems of science and education: theses of reports [in Ukrainian]. [Ісайкіна О. Історичні аспекти розвитку спічрайтерства. Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : тези доп. І Міжнар. наук. конф., м. Кропивницький, 13 трав. 2020 р. / Центральноукр. нац. техн. ун-т. Кропивницький, 2020. С. 107–110].
Isaykina, O.D. (2016). Speechwriting as a basic technology of political PR. Society. Document. Communication, 2, 177–188 [in Ukrainian]. [Ісайкіна О. Д. Спічрайтинг як базова технологія політичного піару. Соціум. Документ. Комунікація. 2016. Вип. 2. С. 177–188].
Kjeldsen, J.E. (2021). The Rhetoric of Digital Presentation Tools in Politics: The Case of Visual Knowledge in President Obama's Enhanced State Of the Union. Knowledge design visual rhetoric in science communication, 37(4), 86–102 [in English]. [Kjeldsen J.E. The Rhetoric of Digital Presentation Tools in Politics: The Case of Visual Knowledge in President Obama's Enhanced State Of the Union. Knowledge design visual rhetoric in science communication. 2021 Vol. 37, Is. 4. P. 86–102].
Mapes, G. (2023). The life of a political speech(writer): metadiscursive text trajectories in high-end language work. Journal of Linguistic Anthropology, 33(3), 264–284 [in English]. [Mapes G. The life of a political speech(writer): metadiscursive text trajectories in high-end language work. Journal of Linguistic Anthropology. 2023. Vol. 33, Is. 3. Р.264–284].
Resnik, D.V. (2008). Freedom of Speech in Government Science. Issues in Science and Technology, 24 (2), 31–34 [in English]. [Resnik D. V. Freedom of Speech in Government Science. Issues in Science and Technology. 2008. Vol. 24 Is. 2. Р. 31–34].
Richardson, M. (2017). Ghosting politics: speechwriters, speechmakers and the (re)crafting of identity. Cultural Studies Review, 23 (2), 3–17 [in English]. [Richardson M. Ghosting politics: speechwriters, speechmakers and the (re)crafting of identity. Cultural Studies Review. 2017. Vol. 23, Is. 2. P. 3–17].
Stadnichenko, O. (2020). Speechwriting: art and technology of political PR. Problems and prospects of the development of modern science in the countries of Europe and Asia: materials of the XXXI International science and practice internet conference, 55–57 [in Ukrainian]. [Стадніченко О. Спічрайтинг: мистецтво і технологія політичного PR. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХХІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав, 2020. С. 55–57].
Trushevych, G.B. (2023). Image-making in modern political technologies: Ukrainian experience: Doctor’s thesis. 052. Odesa, 205 p. [in Ukrainian]. [Трушевич Г. Б. Іміджмейкінг у сучасних політичних технологіях: український досвід : дис…доктора філософії : 052. Одеса, 2023. 205 с].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КО