СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, ОТГ, Україна, ЄС

Анотація

У статті досліджується співпраця України та Європейського Союзу у сфері реформування системи місцевого самоврядування, яка є одним із пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. Розглянуто основні напрями співпраці між Україною та ЄС під час проведення зазначеної реформи. Ключовими визначено: підтримку законодавчих та інституційних змін, розвиток інституцій місцевого самоврядування, розвиток місцевих громад, фінансову підтримку, обмін досвідом. Виділено основні інструменти впливу, які ЄС використовував для контролю успішності проведення реформи це, зокрема політичні, економічні, інвестиційні, важелі впливу через програми економічного та регіонального розвитку, вплив на громадську думку. Розкрито ключові внутрішні та зовнішні виклики й загрози системі місцевого самоврядування в Україні, ключовими є війна з російською федерацією, високий рівень корупції, недостатній рівень кваліфікованого кадрового потенціалу, недостатнє фінансове забезпечення. Після проведеного аналізу надано рекомендації щодо покращення проведеної реформи, підтримка яких європейськими партнерами є ключовою на сучасному етапі. Серед перелічених у статті рекомендацій розвитку важливе місце займає роль ЄС в майбутньому аудиті проведеної реформи. У статті проаналізовано необхідність проведення такої оцінки, а саме визначення стану місцевого самоврядування після проведеної реформи. Для цього, першочергово, запропоновано провести розробку відповідної законодавчої бази, підготовку експертів, визначення основних критеріїв та показників оцінки. Подано короткий список можливих індикаторів та інструментів оцінки. Ці заходи спрямовані на підвищення ефективності та прозорості місцевого самоврядування в Україні, що є важливим кроком на шляху до демократичного розвитку та європейської інтеграції України.

Посилання

Czyzykov, V.I. (2016). Regional policy of the European Union. Kyiv: “KNEU” [in Ukrainian]. [Чижиков В. І. Регіональна політика Європейського Союзу. Київ: КНЕУ, 2016. 495 с.].
European Charter of Local Self-Government [in Ukrainian]. [Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text (дата звернення: 29.02.2024)].
Kopyl, B.K. (2010). The experience of the local authority in European Union countries [in Ukrainian]. [Копил Б. К. Досвід місцевого самоврядування в країнах Європейського союзу. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/2/08.pdf (дата звернення: 29.02.2024)].
Krutiy, O.M., & Bilous, K.R. (2020). Decentralization reform and local elections at the current stage in Ukraine: risks and prospects. Public administration of the 21st century: a portal of opportunities. Kharkiv: “XX International of Science Congress” [in Ukrainian]. [Крутій О. М, Білоус К. Р. Реформа децентралізації та місцеві вибори на сучасному етапі в Україні: ризики та перспективи. Харків: зб. тез XХ Міжнар. наук. Конгресу, 2020. 125 с.].
Kulchiy, I.O., & Shtepa, A.A. (2016). The formation and advancement of local authority: the experience of European Union countries. Poltava: Electronic journal "Public administration: improvement and development" [in Ukrainian]. [Кульчій І. О., Штепа А. А. Формування та розвиток системи місцевого самоврядування: досвід країн Європейського Союзу. Полтава: Електронний журнал Державне управління: удосконалення та розвиток, 2016. 145 с.].
Lelechenko, A.P. (2016). Foreign experience of organizing of local authority forming: the implementation in Ukraine [in Ukrainian]. [Лелечко А. П. Зарубіжний досвід організації функціонування місцевого самоврядування: імплементація в Україні. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=266 (дата звернення: 29.02.2024)].
Milada, A.V. (2018). Undivided Europe: democracy, levers of influence and integration after communism. Kyiv: Dim [in Ukrainian]. [Мілада А. В. Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. Київ: Дім, 2018. 379 с.].
Tkachuk, A.O., & Tretiak, J.I. (2022) About reconstruction and regional development after the war [in Ukrainian]. [Ткачук А.О., Третяк Ю.І. Про відновлення та регіональний розвиток після війни. URL: https://www.csi.org. ua/news/pro-vidnovlennya-ta-regionalnyj-rozvytok-pislya-vijny/ (дата звернення: 29.02.2024)].
Ukrainian Crisis Media Centre (2020) Evaluation of the effectiveness of local self-government: how and why. According to the materials of the round table [in Ukrainian]. [Оцінка ефективності місцевого самоврядування: як і навіщо. За матеріалами круглого столу УКМЦ. 2020. Київ. URL: https://decentralization.ua/news/12893 (дата звернення: 29.02.2024)].
Vakulenko, V.M., & Orlatiy, M.K. (2010). General principles of local self-government in Ukraine: a course book. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]. [Вакуленко В. М., Орлатий М. К. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні: підручник. Київ: Фенікс, 2010. 375 с.].
Vetnyhora, A.I., & Dovhenko, J.M. (2022). Statistical assessment of the current state of the level of economic security of Ukraine [in Ukrainian]. [Ветнигора А. П., Довгенко Я. М. Статистична оцінка сучасного стану рівня економічної безпеки України. URL: https://phm.cuspu.edu.ua. (дата звернення: 29.02.2024)]
Vesperis, S.Z., & Reshetniak, J.V. (2018). Decentralization: problems of newly formed united territorial communities. Scientific Journal of the Uzhhorod National University, 19(1), 46–50 [in Ukrainian]. [Весперіс С. З., Решетняк Я. В. Децентралізація: проблеми новосформованих об’єднаних територіальних громад. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 19(1). С. 46–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19%281%29__13. (дата звернення: 29.02.2024)].
Опубліковано
2024-05-14
Розділ
МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ