Назва видання: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління.

Рік заснування: Збірник наукових праць є професійним виданням, яке було засновано у 1998 році. В 2013 році видання було перереєстровано.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 19765-9565 Р від 15 березня 2013 р.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Видавець: Видавничий дім "Гельветика".

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність видання: 3 рази на рік.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 07 травня 2019 року № 612
Галузь науки: економічні.
Спеціальності: 051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг.

Наукометричні бази даних: «Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. МечниковаIndex Copernicus Journals Master ListUlrich’s Periodicals DirectoryGoogle Академія Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Збірник є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.

Галузь і проблематика: дослідження розвитку соціально-економічних систем; формування та розвиток механізмів управлінської діяльності на мікро- та макрорівнях; визначення критеріїв якості організаційно-економічного розвитку суспільства; характеристика та комплексний аналіз ефективності управлінської діяльності; визначення організаційно-правових моделей розвитку економіки та підприємств; видалення механізмів інноваційного розвитку та трансферу сучасних технологій; удосконалення системи економічної, управлінської та юридичної освіти в Україні; розвиток системи професійного навчання управлінських кадрів в Україні.